RODO

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Honesty Centrum Odszkodowań sp. z o. o. z siedzibą w Pile, ul. Promienna 31, 64-920 Piła, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000868484
 2. Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@honesty-odszkodowania.pl
 3. Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy od Państwa dane osobowe celem przedstawienia oferty handlowej lub/i dokonania bezpłatnej analizy roszczeń lub/i zawarcia umowy na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych.
 4. Przekazane nam dane osobowej obejmuję następujące kategorie: imię
  i nazwisko, Państwa dane kontaktowe; dane wskazane w przesłanej przez Państwa dokumentacji.
 5. Administrator wykorzystuje Państwa dane osobowe w następujących celach, na podstawie poniższych przesłanek oraz przez następujący okres czasu:
  • celem przedstawienia oferty handlowej – podstawą prawną jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu;
  • celem wykonania bezpłatnej analizy roszczeń przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – dane będą przetwarzane do przekazania wyników analizy, a także prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane do przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  • wykonania umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy;
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych szczególnej kategorii (przede wszystkim dane dot. zdrowia)– podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 7. Dane osobowe udostępnione będą:
  • podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  • podmiotom ponoszącym odpowiedzialność za szkodę – w związku z realizacją umowy;
  • w przypadku braku możliwości ustalenia podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, celem zabezpieczenia roszczeń Klienta – do wszystkich potencjalnych podmiotów, które w ocenie Spółki mogą ponosić odpowiedzialność za szkodę – w związku z realizacją umowy;
  • organom ścigania i sądom powszechnym w celu pozyskania informacji
   i dokumentacji niezbędnej w związku z realizacją umowy,
  • organom nadzorczym nad rynkiem finansowym tj. Rzecznikowi Finansowemu lub Komisji Nadzoru Finansowego – w związku z realizacją umowy;
  • jeżeli przepisy prawa tego wymagają – organom państwowym;
  • operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim – w związku z realizacją umowy;
  • bankom, w których Administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji – w związku z realizacją umowy.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. W celu skorzystania z uprawnień osoba, której dane dotyczą kontaktuje się z Honesty Centrum Odszkodowań sp. z o. o. i wskazuje prawo, z którego chce skorzystać
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.